Coneix el programa municipal d’EUPV València ciutat

[Clic ací per a consultar el programa municipal complet d’EUPV València ciutat]

Un programa municipal és per a EUPV un contracte amb la ciutadania, una declaració d’allò que es pretén portar a terme. És també l’oportunitat de deixar per escrit quin model de ciutat volem, i quin grau d’implicació de la ciutadania estem disposats a implementar.

Les propostes programàtiques que presentem estan pensades des de la transversalitat i la diversitat. Una ciutat no pot governar-se des de Delegacions inconnexes perquè les necessitats de la ciutadania són diverses i transversals. És per això, que el programa que presentem l’hem estructurat en els següents eixos: València sostenible, ecològica i habitable; València inclusiva, participativa i solidària; València igualitària, diversa i oberta al món i València educadora, innovadora i creativa, mitjançant els quals abordem els reptes de la ciutat de València per als propers anys. Des d’un punt de vista transversal cap eix és més important que l’altre, sinó complementari.

Els programes municipals poden ser molt extensos, arribant a un nivell de detall mínim o tan curt i genèric que faça difícil veure la seua aplicació pràctica. En EUPV hem cercat un programa municipal que mostre els principis bàsics que defendrem i que seran la nostra actuació en cas d’assumir responsabilitats al govern municipal, a més de mostrar quin és el nostre compromís amb les valencianes i els valencians.

La nova ciutat que volem ha de respondre als reptes que planteja l’actual, ha de tenir en compte l’experiència pròpia acumulada i la d’altres ciutats de característiques similars i respondre a uns objectius predeterminats que van més enllà dels límits geogràfics del terme municipal i que fan referència tant a l’entorn més immediat com a les demandes d’un món econòmicament, culturalment i ecològicament globalitzat. Per això, proposem una ciutat pluricèntrica, democràticament descentralitzada i fortament participativa, habitable i habitada, solidària, preparada per a la diversitat i amb un fort compromís amb el medi ambient.

La ciutat de València ha patit històricament una manca important de planificació que es manifesta amb claredat quan observem un plànol de la ciutat. El resultat ha estat una ciutat amb forts desequilibris entre els diferents barris, tant a nivell estructural com de serveis. La manca d’un model de ciutat que hi haja servit com a referent per ordenar el seu creixement o per reestructurar la ciutat existent, acompanyat per les desigualtats inherents a una economia capitalista, ha donat lloc a la disgregació de la població segons nivells de renda. Les polítiques municipals, caracteritzades per proveir i millorar els barris més benestants en detriment dels més necessitats, han agreujat les diferències dotacionals i de qualitat de vida entre els diferents barris.

Així mateix, el creixement urbanístic de la ciutat i les principals decisions dels diferents governs municipals han estat orientats a situar l’interés privat per sobre del públic i, en conseqüència, tenim una ciutat depredadora del medi natural, ecològicament insostenible, amb baixa qualitat mediambiental, bruta, amb un dèficit notable d’espais verds i d’esbarjo, una oferta cultural molt deficient, sense polítiques de joventut i amb fortes desigualtats socials i un llarg etcètera difícil de justificar. Tanmateix, amb les polítiques depredadores del partit popular s’ha arribat a tenir un deute gegantí, de vora dels mil milions d’euros (actualment reduït a 460 milions) , que està suposant una llosa pel desenvolupament futur de la ciutat.

L’ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania i, per tant, la que millor pot respondre a les seues necessitats més immediates. Els canvis recentment introduïts en les competències municipals per la nova llei bàsica de règim local, però, van en la direcció oposada, en delimitar excessivament les competències dels ajuntaments i reduir-les en qüestions bàsiques com és l’assistència social. No podem acceptar que un ajuntament puga deixar d’atendre les demandes ciutadanes, i menys encara si es tracta de necessitats bàsiques i, per tant, ens oposem als canvis recollits en la llei de Partit Popular. En conseqüència, no renunciem a incorporar al nostre programa propostes que, encara que estiguen fora dels nivells competencials actuals dels ajuntaments, poden ser defensades promovent els canvis legislatius adients, pressionant a les administracions competents o fent ús d’altres lleis i normatives que puguen entrar en contradicció amb les restriccions imposades per l’actual llei de règim local.

Des d’EUPV, ens comprometem a lluitar, en tots els àmbits competencials que corresponguen, per la derogació de la nova llei de bases de règim local, que retalla les competències i el finançament dels ajuntaments, per una auditoria ciutadana del deute, per la creació d’un Pla de Fiscalitat basat en la progressivitat i per exigir a les entitats públiques i privades que complisquen amb els seus compromisos. Si escau, ens comprometem, mentrestant, a governar per a complir amb els drets humans i, si fa falta, des de la insubmissió institucional

Per altra banda, la previsible penúria econòmica heretada no ha de ser un impediment per pensar i treballar un nou model de ciutat que implique seriosos canvis estructurals i de forma de govern. El disseny d’un model de ciutat i la seua consideració com a objectiu desitjable ha de suposar una planificació a curt, mitjà i llarg termini. La seua elaboració s’ha de fer amb la màxima participació ciutadana possible, malgrat que la velocitat del canvi estarà relacionada amb els mitjans de què es dispose. Aquest disseny ha de partir del coneixement de les carències presents i d’una projecció de les carències futures derivades dels previsibles canvis, entre altres, de la configuració demogràfica de la població que, ara per ara, plantegen un fort envelliment a mitjà termini i la creixent arribada de noves persones provinents d’altres indrets del món; de les noves condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic i, en la mesura que no es puga aturar l’activitat del capitalisme depredador, un major empobriment de la població.

La ciutat actual és, necessàriament, el punt de partida des del qual començar a planificar el futur, al temps que es consolida el present en la mesura que cal donar resposta als problemes que dia rere dia es plantegen i que no poden esperar. Per això, al programa municipal d’EUPV, trobarem tantes propostes de futur genèriques per una ciutat, que encara està per definir i concretar, amb propostes derivades de la situació actual de la ciutat i que cerquen resoldre problemes que ja s’han manifestat. Així, hi ha qüestions urgents que ja han tingut una primera resposta proposicional des d’EUPV a través de l’acció política de l’organització i que haurien de constituir un primer front d’actuació. Pel seu nivell de detall, moltes d’aquestes propostes han quedat fora del programa municipal que ací es presenta, però el compromís d’EUPV en la seua resolució quedà fixat el seu dia en forma de moció o de comunicat.

Considerem fonamental iniciar i consolidar canvis en la manera de governar, perquè tinga veu la ciutadania, així com capacitat de decisió. La creació d’una xarxa d’oficines o d’observatoris amb àmplia participació ciutadana, on l’ajuntament estiga obligat a informar i a sentir i tenir en compte allò que les entitats ciutadanes li hagen de dir, a més de suposar un important exercici de transparència, implica reforçar la capacitat resolutiva de l’ajuntament amb les aportacions de la ciutadania. Si aquest exercici de transparència, diàleg i negociació, s’acompanya amb la possibilitat de convocatòria de consultes vinculants o referèndums, el reforç a la participació democràtica de la ciutadania es fa evident, ras i curt.

El compromís d’EUPV amb aquest programa està avalat pel treball continuat d’oposició fet a la ciutat de València, moltes vegades en solitari, dins d’una línia coherent amb la qual s’hi expressa, i pel fort i coherent treball realitzat en diferents associacions ciutadanes i moviments socials pel conjunt de la nostra militància.

[Clic ací per a consultar el programa municipal complet d’EUPV València ciutat]

 

Show More

Related Articles

Back to top button